میتاپس فردوسی

meetups1

انجمن علمی گروه کامپیوتر برگزار می کند :
مــیتاپس فردوسی
سمیناری با محوریت موفقیت، برنامه ریزی و کسب و کار
به اشتراک گذاری تجربیات
این سمینار در 4 بخش برگزار خواهد شد که اطلاعات مربوط به سخنران هر قسمت بر روی اطلاعیه ذکر گردیده است.

بازدید ها : 557