سمینار آشنایی با نشریه اسکیپ

سمینار آشنایی با نشریه ی اسکیپ
معرفی ساختار نشریه و تاریخچه ی آن
معرفی کار گروه های مختلف
آشنایی با نحوه ی همکاری با نشریه
زمان برگزاری : یکشنبه : 26 آبان

moarefeEscapeLowSize

بازدید ها : 441